ಪಾಲಿಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಶೇ.65ರಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸಲಿದೆ

“ಎಫ್‌ಎಮ್‌ಟಿಟಿಆಯನ್ ದ್ವಾರಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ”

ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಸೌದರ್ನ ರೀಜನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮಶೀನರಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಎಫ್‌ಎಮ್‌ಟಿಟಿಆಯನ್ ಅಂದರೆ ಶೇತಕರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಎಫ್‌ಎಮ್‌ಟಿಟಿಆಯನ್ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದ್ದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕೇರಳ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಶೇತಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಶೇತಕರ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಲಿತ ಯಂತ್ರ ಉಪಯೋಗವೂ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತವೆ.”

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ

“ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಯಾತ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೃಷಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಖರೀದ

ಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನ ಬಡ್ಡಿದಾರಿನಲ್ಲಿ, ಸಂಚಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹಬ್ಬಗಳ ಕಾಲ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಶೇತಕರಿ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದೇಶಾದ್ಯಾಂತ ಮಳೆಗಾಲದ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಬಾಡಿಗೆಗಳು ಇವೆ. ಹ

“ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಿಕೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ

ಅಲ್ಪಭೂಧಾರಕ ಶೇತಕರುಗಳಿಗೆ ಕಾರು ಟಂಚೈಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೂಚನೆಗೆ, ಅಲ್ಪಭೂಧಾರಕ ಶೇತಕರಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾದರೆ, ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೃತ್ರಿಮ ಬುದ್ಧಿಮತೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಿನ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಿಕೀಕರಣದ ನಡುವಿನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಚನೆಗೂ ಪಾಲು ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮ ಯೋಜನೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಿಕೀಕರಣದ ಒಂದು ಮಾತ್ರ 47 ಶಾತಂ ವಾಟು. ಆದರೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 60% ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಲ್ಲಿ 75% ಶೇತಕರಿ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಿಕೀಕರಣದ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತ”

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮರುವರ್ಣಿಸಬಹುದು:

“ಈಗಾಗಲೇ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಿಕೀಕರಣದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ರೋಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವ ರೋಬೋಟ್ ಸೇರಿದೆ! ರೋಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವ ರೋಬೋಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ

ವಾಗಿ ಬೆಳೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಯಂತ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಾನವನಂತೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ರೋಪಿಂಗ್ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ರೋಪಿಂಗ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ರೋಪಿಂಗ್ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾನವನೂ ಜಿಪಿಎಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೋಳಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಸಕ್ಷಮ. ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೋಪುಗಳನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಭೂಧಾರಕ ಶೇತಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 80 ಟಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಶೇತಕರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದಿನಾಲೂ ಡೀಜಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಕೆನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ (ಸಿಎಸ್‌ಐಆರ್) ಪ್ರೀಮಾ ಈ-11 ಅಂತಹ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ವಿಕಸಿಸಿದೆ. ಈ-11 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ 7 ಮತ್ತು 8 ಗಂಟೆಗಳ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲುದು.  

ಇದು ಆವಶ್ಯಕತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯೇನೆಂದರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು 1.8 ಟನ್ ತೂಕದ ಟ್ರಾಲಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು, ಹೀಗೂ ಸಿಎಸ್‌ಐಆರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಗನೆ, ಇವುಗಳ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನೇಮ್ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ.

Leave a Comment